петък, 9 ноември 2007 г.

Учредяване на фондация "Ars Organi et Musicus"

ПРОЕКТ – ПРОГРАМА


В процеса на европеизиране на музикалната ни култура, за нашето общество и публика е нужно откриването на една нова ниша на духовен живот, елитарно музикално явление – слабо познатия в България специфичен органов жанр. Основата на тази музикална ниша се подготвя отпреди 100 години, когато през 1908 г. е изработен един нов орган от немски майстор и поставен в катедралата в Русе. До този момент в страната има над 10 органа, сред тях са и някои превъзходни екземпляри на европейското инструментално майсторктво; а през втората половина на 20-ти век са учили и подготвени вече три поколения музикални интерпретатори – органисти.
Като музикален инструмент органът има стойността на средство за извисяване до върховете на музикалната култура на обществото, но той също е и субект на изящното изкуство с архитектурните и скулптурно - пластичните си форми.
Същевременно инерцията на материалистичното съществуване в страната ни извежда като доминираща идеята за "чистата печалба" от нашите концертни зали, органите, от нашите музиканти. В този аспект концертните органи в България остават безстопанствени - без нужната грижа за съхранението и опазването им, без разбиране за необходимостта от поддръжка, ремонти и настройване; закупуване и подмяна на резрвни части. Разполагайки с добри експерти в техническото и музикално-звуково съхранение на инструментите, органите в България са изложени на безбюджетно съществуване и некомпетентно третиране; и преди плодовете на органовата култура да обогатят обществото ни, концертните органи у нас вече застаряват насилствено.
Тази фондация има основна цел да разкрие и да спомогне за просвещаването на нашето и другите европейски общества, в българския духовен и материален потенциал, съществуващ на базата на европейското органово наследство в България.
Фондацията ще представлява юридическо лице с идеални цели и ще се регистрира по ЗЮЛНЦ.
Предвижда се набирането на средства да е изключително според Закона за меценатството, като дарителите представляват фирми, организации и отделни личности, желаещи не само да консумират, а и да участват във формирането и създаването на културния живот, да сътворяват опазването в жив и действащ вид на висши материални ценности на изкуството и за изкуството, с които разполага обществото ни, за да се ползват и предават на бъдещи поколения.
Допускат се възможности за самофинансиране от някои дейности на фондацията, пряко свързани с основните цели. Те биха могли да бъдат: разпространение на CD албуми, внос на стари и нови инструменти, изработване на малки учебни органи, реализиране на по-тежки и продължителни ремонти на органи със собствени средства и сили на членове на фондацията и др. сходни дейности.
Структурата на фондацията ще бъде с управителен съвет, който ще има основните изпълнитески функции и контролен съвет, в който може да участват и представители на дарителите. Според индивидуалните договорни условия конкретният дарител може да представлява част от контролния съвет.
Към името “Ars organi et musicus” може да се добавя задължително името на учредителите или редовно подкрепящите финансово фондацията.


Целите и задачите на фондацията са следните:

А
1. Съхранение, опазване на органите, ремонти и контакти с производителя.
2. Консултиране и експертна помощ при закупуване на нов или стар инструмент; технически, звукови, музикални и акустични съвети и експертизи.
3. Закупуване на спициализирани инструменти и създаване на базова и преносима ремонтна работилница.
4. Запознаване на обществеността със съществуващите органи в България, техните достойнства, музикалните и скулптурно-архитектурните им особености
5. Откриване и предоставяне на информация за пазара на органи в Европа.
6. Подготовка на специалисти по органостроене.

Б
1. Представяне пред обществеността на българските органисти.
2. Съдействие и помощ в организацията на концерти и реклами.
3. Финансово подпомагане при международни изяви и конкурси.
4. Организиране на конкурси за млади таланти и за нова българска органова музика.
5. Реклама на българските органисти извън граница и покани на чужди органисти за концерти пред българска публика.

В
1. Запознаване на публиката с характерните органови стилове и форми.
2. Организиране на концерти с музика от стилове Барок, Ренесанс, Средновековна музика; запознаване със старинните инструменти.
3. Организиране на органово общество.
4. Съдействие и организиране на образователни концерти и лекции.

Г
1. Откриване на WEB – site за представяне и информация за органи, органисти и органови музикални събития в България ; публикуване на образователни статии.
2. Реализиране на музикални записи и публикуване в интернет с цел реклама и опознаване, привличане на музикален туризъм.
3. Записи на музикални органови албуми.
4. Контакти с органови любители от Европа и др. страни.
5. Създаване на условия за музикален туризъм.


Автори на идейния проект: проф. д-р Нева Кръстева , Камен Петев

http://www.organbg.blogspot.com/ ---mailto:---propostabg@yahoo.com ---+359 898 215448

Няма коментари: